คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?

태국 095 376 5221

บริการด้านกฎหมายและการบริหารวีซ่าประเทศไทย

S_1

VISA SERVICE

출입국 다니시기 번거롭고 한국과 달리 불친절한 서비스에 많이 힘드시죠?

이제 저희가 모든걸을 대신해드립니다. 스트레스는 저희가 받겠습니다. 고객님은 고객님의 시간을 즐기십시오.

C_1

CONVENIENT

ด้วยโทรศัพท์ ทุกอย่างจบลงแล้ว

P_1

LAW

태국에서 발생하는 사건.사고.불법체류등
어떠한 문제라도 연락주시면 성심껏 도와드립니다

D_1

ADMINISTRATIVE

회사설립 . 은행계좌개설 . 면허증 . 세금 등 태국내 모든 행정업무를 도와드립니다

Thailand Visa Service

วีซ่าไทย บริการ

General Visa

ทั่วไป วีซ่า

วีซ่ามารยาท

วีซ่าสำหรับผู้ที่ดำเนินกิจการสาธารณะ เช่น เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ นักการทูต และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

วีซ่าประชาสัมพันธ์

5 ปีหลังแต่งงานกับคนไทย / 3 ปีติดต่อกันหลังต่อวีซ่า

วีซ่าขนส่ง

การเข้าพักชั่วคราวและการท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่ง

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าเดี่ยวท่องเที่ยว / วีซ่าท่องเที่ยวหลายวีซ่า
สามารถเข้าพักได้สูงสุด 60 วัน/สามารถขยายระยะเวลา 30 วันสำหรับวีซ่าแรก

Non-Immigrant

ผู้ไม่อพยพ วีซ่า

Non-B

Non-D

Non-ED

Non-EX

Non-F

Non-IB

Non-IM

แนวปฏิบัติทางธุรกิจ การประชุมทางธุรกิจ ครู

การทูต

การเข้าร่วมสัมมนา การเข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์ของการวิจัย และการศึกษาพระคัมภีร์พุทธศาสนาโดยพระสงฆ์

전문가

งานทหาร งานราชการ

การลงทุน

การลงทุนในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทย

Non-M

Non-O

Non-O-A

Non-R

Non-RS

Non-S

การผลิตภาพยนตร์ นักข่าว

การเยี่ยมเยียนครอบครัว, องค์กรสวัสดิการสังคม, การดูแลทางการแพทย์, การรักษา, พยานทางกฎหมาย, โค้ชกีฬา

은퇴 비자

선교, 종교 활동

ดำเนินการวิจัย

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

Tourist Visa

นักท่องเที่ยว วีซ่า

หลายคนที่ต้องการเดินทางไปประเทศไทยอยากรู้วีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าท่องเที่ยวไทย เป็นวีซ่าที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าพักในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า 30 วัน แบ่งออกเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเดียวและวีซ่าท่องเที่ยวหลายแห่ง วีซ่าท่องเที่ยวแรกสามารถเข้าพักได้ 60 วัน และขยายระยะเวลา 30 วัน
เกาหลีมีข้อตกลงวีซ่ากับประเทศไทย ดังนั้นชาวเกาหลีที่มาเยือนประเทศไทยจึงสามารถอยู่ในประเทศไทยได้โดยไม่มีวีซ่าเป็นเวลา 90 วัน
ดังนั้น หากท่านเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางทั่วไป ท่านสามารถเข้าพักในประเทศไทยได้สูงสุด 90 วัน โดยไม่ต้องเตรียมวีซ่าแยกต่างหาก

work visa

ทำงาน วีซ่า

วีซ่าทำงาน คือ วีซ่าที่อนุญาตให้คุณได้งานที่บริษัทไทยและทำงานตามกฎหมาย
เพื่อให้ได้วีซ่าทำงาน ต้องจัดทำเอกสารของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้ว
หลังจากเข้าประเทศไทยพร้อมวีซ่า Non-B 3 เดือน ต้องขอใบอนุญาตทำงานและได้รับใบอนุญาตออก
ใบอนุญาตทำงานเป็นใบรับรองที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยและมีอายุการใช้งาน 1 ปี และต้องต่ออายุทุกปี

เอกสารเตรียมความพร้อมสำหรับนิติบุคคลไทย 취업자 준비 서류
ใบอนุญาตจ้างงาน ประวัติภาษาอังกฤษ
สัญญาจ้างงาน
(เกิน 45,000 บาท)
สำเนาทะเบียนผู้อยู่อาศัยภาษาอังกฤษ
จดหมายเชิญ ใบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ พาสปอร์ต/ สำเนาพาสปอร์ต
สำเนาทะเบียนที่ได้รับการรับรอง ใบรับรองยอดคงเหลือภาษาอังกฤษ (10,000 บาทขึ้นไป)
หนังสือรับรองการชำระภาษีนิติบุคคล หนังสือรับรองที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
หนังสือรับรองการชำระภาษีนิติบุคคล ตั๋วเครื่องบิน
ภาพขนาดครึ่งหนึ่ง
student visa

นักเรียน วีซ่า

นี่เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในประเทศไทย

สามารถทำวีซ่านักเรียนได้ 1 ปี รวม 3 ครั้ง และระยะเวลาจะสูงสุด 3 ปี

วีซ่าต้องขยายทุกๆ 90 วันหลังจากได้รับวีซ่านักเรียน

หากคุณได้รับวีซ่านักเรียน 1 ปี คุณต้องขยายวีซ่าของคุณอีก 3 ครั้งหลังจากเข้าประเทศด้วยวีซ่าแรกของคุณ

เอกสารเตรียมความพร้อมของโรงเรียน เอกสารเตรียมความพร้อมนักเรียน
แบบฟอร์มการรับสมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย พาสปอร์ต / สำเนาพาสปอร์ต – วันหมดอายุ 6 เดือนเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการเข้าเรียนที่ออกโดยโรงเรียนไทย สำเนาทะเบียนผู้อยู่อาศัยภาษาอังกฤษ
ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน การขอวีซ่า
ขออนุญาตแต่งตั้งครูใหญ่ หลักฐานรายได้ของผู้ปกครอง
เอกสารการลงทะเบียนเรียน ใบรับรองยอดคงเหลือภาษาอังกฤษ (10,000 บาทขึ้นไป)
หนังสือรับรองที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบิน
รูปพาสปอร์ต
เอกสารอื่น ๆ หากต้องการ
family visa

ครอบครัว วีซ่า

กรณีวีซ่าครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็นวีซ่า Guardian ที่สามารถออกเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ และวีซ่าคู่หูที่สมาชิกครอบครัวที่ทำงานในประเทศไทยเข้าพักในประเทศไทย
가디언 비자의 경우 학교 초청장과 자녀의 여권, 비자 사본이 필요하며 다른 서류는 학생 준비 서류와 같습니다.
กรณีวีซ่าคู่หู ต้องมีใบรับรองการจ้างงาน พาสปอร์ต และสำเนาวีซ่าของครอบครัวที่ทำงานในประเทศไทย นอกจากนี้คุณยังสามารถสมัครได้ด้วยเอกสารที่จำเป็น เช่น พาสปอร์ตของผู้สมัครและใบรับรองความสัมพันธ์ครอบครัว

student visa

เกษียณอายุ วีซ่า

คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุไทยเพื่อการเกษียณอายุที่สะดวกสบายและมั่นคง
เมื่อเข้าประเทศไทยพร้อมวีซ่าเกษียณอายุ ต้องเปลี่ยนวีซ่า 90 วันแรกเป็นวีซ่า 1 ปี
เยี่ยมชมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ปัจจุบันและเปลี่ยนเป็นวีซ่า 1 ปี งั้นคุณต้องรายงานว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน
หลังจากวีซ่า 1 ปี คุณสามารถเตรียมเอกสารอีกครั้งและขยายออกไปได้ 1 ปี

ข้อกำหนดในการขอวีซ่าเกษียณอายุ เอกสารที่ต้องการ
อายุมากกว่า 50 ปี การขอวีซ่า
ประวัติอาชญากรรมทั้งในเกาหลีและไทย X บันทึกส่วนตัว
ปฏิเสธการเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี 1979 X พาสปอร์ตที่มีวันหมดอายุ 18 เดือนขึ้นไป
ที่อยู่อาศัยในเกาหลี O ใบรับรองยอดคงเหลือภาษาอังกฤษ
โรคต้องห้ามในประเทศไทยเอ็กซ์ รูปพาสปอร์ต
หางานในประเทศไทยไม่ได้ ใบรับรองสุขภาพภาษาอังกฤษ
ธนาคารมียอดคงเหลือมากกว่า 850,000 บาท
(ประมาณ 35 ล้านวอน)
ใบรับรองข้อเท็จจริงประวัติอาชญากรรมภาษาอังกฤษ
ประวัติภาษาอังกฤษ
ใบรับรองประกันสุขภาพในประเทศไทย
เราสนับสนุนทุกงานตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยจนถึงการขยายการออกวีซ่า
thThai